Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
”SZLAKIEM PARKÓW PODWORSKICH POWIATU CHEŁMSKIEGO”
Kontakt Home  
 


REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Parków Podworskich Powiatu Chełmskiego” ( zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji obchodów w 2008 r. w strukturach PTTK ”Roku Przyrody w PTTK„
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej powiatu chełmskiego.
 3. Ustanawia się trzy stopnie Odznaki, które można uzyskać w podanej kolejności: brązowa, srebrna i złota.


stopień brązowy - otok niebieski,
 


stopień srebrny – otok zielony,
 


stopień złoty – otok czerwony.


II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę zdobywać może każdy kto ukończył 7 lat.
 2. Czas zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.
 3. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać po spełnieniu wymagań na stopień niższy Odznaki.
 4. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.


III.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając wymienione w Załączniku miejscowości, w których znajdują się parki podworskie.

 2. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilość miejscowości wymienionych w Załączniku

Stopień Odznaki Ilość miejscowości
Brązowy 5
Srebrny 10
Złoty 15
 1. Obiekty zaliczane na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższy stopień Odznaki.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA OBIEKTÓW

 1. Podstawą przyznana Odznaki jest Kronika Odznaki wykonana w dowolnej formie przez zdobywającego Odznakę.

 2. W Kronice Odznaki należy potwierdzać zwiedzane parki podworskie pieczęcią miejscowości, którą można otrzymać m.in. w urzędach administracji państwowej, sklepach itp. Potwierdzeniem może być pieczątka  i podpis członka kadry programowej PTTK pod warunkiem że był obecny podczas tej wędrówki. Potwierdzeniem może być też wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się  Odznakę, na tle pałacu , dworu lub folwarku położonego na terenie parku podworskiego.

V. WERYFIKACJA ODZNAKI

 1. Odznakę weryfikuje:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6

 2. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki oraz Odznakę, Oddział przesyła przesyłką pocztową za pobraniem na koszt zdobywającego Odznakę.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Uchwała nr 5/2008r z dnia 28.03.2008r i wchodzi w życie z dniem 01.04.2008r.

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ PARKÓW PODWORSKICH POWIATU CHEŁMSKIEGO